Какой звук употребляется: капкабып, каwып или кавып, чапчабып, чаwып или чавып; таптабып, таwып или тавып; япйабып, йаwып или йавып; чуарчувар или чыбар; чуwан или чобан?